Huishoudelijk Reglement

Energiecoöperatie Endura U.A.
Versie: 10 | Status: definitief  | Datum: 6 mei 2017

Statuten

Energiecoöperatie Endura U.A.
Status: definitief  | Datum: 4 november 2017

1 Begrippen

Coöperatie

Energiecoöperatie Endura U.A., opgericht op 4 november 2016

Statuten

De statuten van de Coöperatie, zoals weergegeven in de akte van oprichting d.d. 4 november 2016

Algemene Leden

Vergadering (ALV)

Het orgaan van de Coöperatie dat bestaat uit de verzamelde leden conform artikel 12 van de statuten

Bestuur

Het Bestuur van de Coöperatie

Huishoudelijk Reglement

Dit document

Lid

De Coöperatie kent leden die natuurlijke- of rechtspersonen kunnen zijn, conform artikel 5 van de Statuten

Sympathisanten (Rechts)personen die de Coöperatie (financieel) willen steunen

Werkgroep

Een groep leden, al of niet aangevuld met externe deskundigen, die in opdracht van het Bestuur een bepaalde taak uitvoert

Energiegebruik in GJ

In dit reglement beperkt tot het gebruik van gas en elektra, waarbij elke kWh aan elektra gelijkgesteld wordt aan 0,0036 GJ en elke m3 aan gas aan 0,0352 GJ.

2 Huishoudelijk Reglement – Algemeen

2.1 Dit Huishoudelijk Reglement, hier na te noemen het Reglement, betreft een aanvulling op het bepaalde in de statuten van de coöperatie. Naast het Huishoudelijk Regelement kent de coöperatie een Bestuursreglement en een Participatiereglement. Indien een Ledenraad en/of een Raad van Toezicht worden ingesteld, zal voor de gang van zaken, voor zover dat niet in de statuten is vastgelegd, een Reglement Ledenraad en/of een Reglement Raad van Toezicht worden vastgesteld door de ALV.

2.2 Dit reglement is digitaal te raadplegen op de website van de coöperatie.

2.3 Dit reglement kan worden gewijzigd door de ALV in geval van wijzigingen in de werkwijze of herziening van het beleid van de coöperatie.

2.4 Bij strijdigheid tussen de statuten en bepalingen in dit reglement, zijn de Statuten bepalend. Indien één of meer van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

3 Leden en lidmaatschap

3.1 Deze paragraaf vormt een aanvulling op artikel 5 van de Statuten.

3.2 Ieder lid wordt geacht met de inhoud van de statuten en de reglementen bekend te zijn en in te stemmen met de doelstellingen van de coöperatie.

3.3 Inwoners van Harderwijk of Hierden die 18 jaar of ouder zijn, en bedrijven of organisaties die in Harderwijk of Hierden een vestiging hebben, kunnen lid worden van de coöperatie. Per woonadres kunnen meerdere (rechts)personen lid worden. Voor (rechts)personen buiten de gemeente Harderwijk bestaat de mogelijkheid zich aan te melden als sympathisant (zie artikel 8).

3.4 Leden zijn verplicht bij verandering van adres, e-mailadres, bankrekening of anderszins voor de coöperatie belangrijke wijzigingen in de persoons-en/of adresgegevens, binnen 14 dagen na de wijziging, de ledenadministratie/secretaris hiervan schriftelijk (of via een e-mail) in kennis te stellen.

3.5 Een lidmaatschap kan op elke dag van het jaar ingaan. De contributie is per kalenderjaar verschuldigd.

3.6 Door toetreding tot de coöperatie verplicht ieder lid zich tot het betalen van de vastgestelde contributie en het machtigen van de coöperatie om dit via automatisch incasso te innen. De contributie wordt eenmalig en volledig betaald voor het lopende kalenderjaar. Zij die gedurende het jaar lid worden, betalen de volledige contributie voor het nog lopende kalenderjaar.

3.7 De contributie wordt jaarlijks geïnd in maart van elk jaar, tenzij leden gedurende het lopende jaar lid worden. In dat geval wordt de contributie eenmalig zo spoedig mogelijk na ingang van het lidmaatschap geïnd.

3.8 De contributie voor leden bedraagt:

voor particulieren: € 25,- per jaar

voor bedrijven en organisaties: afhankelijk van het jaarlijks energiegebruik (gas en elektra) per jaar:

a: klein, tot 250 GJ per jaar: €100,- per jaar.

b: groot, > 250 GJ per jaar: €250,- per jaar

3.9 Het bestuur kan eens per jaar besluiten het contributiebedrag aan te passen. Een contributieverhoging of -verlaging van meer dan 5% wordt ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

4 Taken en bevoegdheden Algemene Ledenvergadering (ALV)

4.1 De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit de verzamelde leden en is het hoogste orgaan van de coöperatie. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die door de wet en de statuten aan haar zijn opgedragen. In dit reglement zijn een aantal belangrijke taken en bevoegdheden weergegeven. Voor het overige wordt verwezen naar de Statuten.

4.2 De belangrijkste taken van de ALV:

a. het kiezen van de leden van het bestuur op een wijze als in de statuten bepaald;

b. besluiten tot het instellen van een Ledenraad en/of een Raad van Toezicht;

c. het vaststellen van de Statuten en de daarin genoemde reglementen zoals het Huishoudelijk reglement, het Bestuursreglement en het Participatiereglement;

d. het goedkeuren van het jaarplan en de begroting voor het volgend boekjaar;

e. het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;

f. het jaarlijks beoordelen van het door het bestuur gevoerde beleid in relatie tot het doel van de coöperatie;

g. goedkeuren van een besluit tot uitgifte van participaties en bestuursbesluiten met betrekking tot de hoogte van een rentevergoeding op participaties;

h. goedkeuren of nemen van andere belangrijke besluiten op organisatorisch en/of financieel gebied, conform het bepaalde in de Statuten.

5 Vergaderingen ALV

5.1 In de statuten, artikel 12, is de ALV vastgelegd.

5.2 De eerste ALV vindt binnen drie maanden plaats nadat een stemgerechtigd ledental van eenhonderd (100) is bereikt dan wel binnen zes maanden na afloop van het eerste boekjaar.

5.3 De ALV vergadert wanneer het bestuur dat noodzakelijk acht of als dit op grond van de Statuten verplicht is, ten minste éénmaal per jaar, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

5.4 Stemgerechtigd in de ALV zijn alle niet geschorste leden. Met inachtneming van het in de statuten bepaalde heeft elk lid één stem.

5.5 Een lid heeft geen stemrecht met betrekking tot besluiten als gevolg waarvan contractuele verbintenissen ontstaan tussen de coöperatie en hemzelf, zijn partner en/of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn.

5.6 Indien een lid, zijn partner of een van zijn bloed -of aanverwanten in rechte lijn persoonlijk bij een zaak die op de agenda van de ALV staat, is betrokken, brengt hij dat ten minste drie dagen voor de vergadering aan de voorzitter ter kennis. In geval van betrokkenheid van een rechtspersoon bij een zaak die op de agenda van de ALV staat, brengt de vertegenwoordiger van de rechtspersoon dit ten minste drie dagen voor de vergadering aan de voorzitter ter kennis.

5.7 Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, tenzij in de Statuten anders voorgeschreven. Over de benoeming van personen wordt steeds schriftelijk gestemd.

6 Werkgroepen

6.1 Werkgroepen/Projectgroepen worden gevormd voor het organiseren en uitvoeren van bepaalde concreet door het Bestuur opgedragen taken.

6.2 De werkgroepen krijgen hun opdracht van het Bestuur en adviseren het Bestuur.

6.3 De werkgroepen worden door het Bestuur ingesteld en zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

6.4 De samenstelling en omvang van een werkgroep wordt door het Bestuur per geval vastgesteld.

6.5 De leden van een werkgroep kunnen zowel leden van de coöperatie als externen zijn die vanwege hun specifieke kennis in de werkgroep worden gevraagd.

6.6 Werkgroepen treden niet zelfstandig naar buiten tenzij daarover van tevoren met het Bestuur overeenstemming is bereikt.

6.7 In beginsel is er geen vergoeding voorzien voor deelname aan een werkgroep/projectgroep. Het Bestuur komt de bevoegdheid toe in uitzonderlijke gevallen van dit uitgangspunt af te wijken. Dit geheel ter vrije beoordeling van het Bestuur.

6.8 Het Bestuur kan een werkgroep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de werkgroep van zijn taken ontheffen.

6.9 Werkgroepleden dienen vooraf toestemming te vragen aan een bestuurslid voor elke financiële verplichting, tenzij dit is geregeld in een specifiek mandaat en/of gespecificeerd taak-budget. Declaratie van gemaakte kosten is pas mogelijk na inleveren van de originele bewijsvoering bij de penningmeester.

7 Declaraties

7.1 Alleen Bestuursleden kunnen financiële verplichtingen aangaan. Een en ander dient passend te zijn binnen een in het bestuur goedgekeurd plan of begroting en/of mandaat. Elk bestuurslid dient vooraf toestemming te vragen aan de penningmeester van het bestuur voor een financiële verplichting die € 100 of meer bedraagt, tenzij dit passend is in een daartoe gespecificeerd mandaat en taak-budget.

7.2 Declaratie van gemaakte kosten is pas mogelijk na inleveren van de originele bewijsvoering bij de penningmeester.

8 Sympathisanten

8.1 (Rechts)personen die de coöperatie (financieel) willen steunen kunnen zich aanmelden als sympathisant.

8.2 Sympathisanten betalen dezelfde contributie als leden. Voor sympathisanten gelden evenals voor leden de voorwaarden 3.5 tot en met 3.9.

8.3 Sympathisanten ontvangen periodiek per mail een nieuwsbrief en kunnen gebruik maken van enkele diensten en producten. Dit wordt nader aangegeven op de website van Endura. Sympathisanten nemen niet deel aan de ALV en hebben geen stemrecht.

Share This